Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Překladatelský slovník

Obsah

Při překladech je důležitá konzistence termínů. K tomu vám pomůže tento překladatelský slovník, který shrnuje ustálené anglické překlady. Pokud si nejste jisti nějakým zde neuvedeným překladem, či s nějakým překladem nesouhlasíte, proberte to v naší poštovní konferenci.

Pravidla pro diskuzi o slovníku

Tato pravidla jsou zatím ve fázi návrhu.

Většina komunikace L10N.cz probíhá v naší poštovní konferenci. Pro účel diskuze o terminologii v překladovém slovníku jsme si stanovili následující pravidla:

 • Aby diskuze, kde nedojdeme ke shodě, netrvaly věčně, po měsíci nebo delší odmlce se ujme slova jeden z moderátorů.
 • Moderátor vybere z diskuze návrhy, které ještě mají podporu, a nechá o nich hlasovat.
 • Výsledek diskuze a hlasování, ať už vítězný návrh nebo informaci o neshodě, moderátor zanese do slovníku s odkazem na danou diskuzi.
 • Překladatelský slovník platí pouze jako doporučení pro jednotlivé týmy. Ty se jej nemusí držet a mohou si klidně udržovat vlastní slovník pro svůj projekt.

Na ostatní diskuze nebo dotazy se tato pravidla samozřejmě nevztahují.

Zbývá dořešit:

 • vybrat moderátory (ideálně co nejvíce napříč projekty a někoho jiného, než kdo už je koordinátorem některého z týmů, ať není všechno jenom na nich)
 • zvolit vhodnou maximální dobu trvání diskuze
 • určit dobu a pravidla pro hlasování
 • domluvit pravidelná setkání na IRC/Matrixu

Tato pravidla pro komunikaci a diskuze jsou zatím ve fázi návrhu.

Speciální stránky

A

 • About (název aplikace)… O aplikaci (název)… O (název, 6. pád)… (jen pokud je skloňování názvu u dané aplikace vhodné) (diskuze 2009, diskuze 2016)
 • addon / add-on doplněk
 • address bar adresní řádek
 • administrator správce
 • administrate spravovat
 • always on top vždy navrchu
 • all-in-one zařízení vše v jednom multifunkční zařízení (v případě tiskáren se skenerem)
 • applet applet (diskuze)
 • application aplikace
 • apply použít uplatnit
 • Are you sure… Opravdu chcete… Opravdu si přejete… ! určitě ne: Jste si jisti… ! (diskuze 2016)
 • archive archiv
 • argument (command line; argument je to, co se funkci/příkazu předává; viz Quora) argument (diskuze 2009, diskuze 2016)

B

 • back zpět (prohlížeč)
 • backend (v závislosti na kontextu!) v diskuzi, následují návrhy podpůrná vrstva konec období nebo procesu; konec; část něčeho, která je za tou částí, kterou lze spatřit (pozadí) jádro server serverová část výkonná část implementace
 • backtrace diskuze
 • binary binární soubor, dvojková/binární soustava dvojkový, binární
 • bitrate datový tok (pro multimédia, např. údaj u MP3) přenosová rychlost (pro komunikace, např. rychlost spojení přes modem)
 • bold tučné, tučně
 • bookmark záložka (diskuze)
 • branch větev vývojová větev
 • browser prohlížeč
 • buffer vyrovnávací paměť
 • bug report hlášení o chybě (diskuze 2016)
 • bugtracker / bug tracker systém pro sledování chyb
 • burn vypálit
 • by default standardně ve výchozím nastavení
 • byte bajt

C

 • cache mezipaměť (diskuze)
 • cancel zrušit
 • canonize kanonizovat, převést na kanonický tvar (diskuze)
 • carrier nosný signál (u sítí)
 • clear vymazat vyčistit (odebrat všechny položky ze seznamu, celý obsah vstupního pole, případně nějaké plochy) (diskuze 2009, diskuze 2016)
 • click zatím v diskuzi
 • copy kopírovat
 • component součást
 • concept pojetí pojem
 • configuration nastavení (dřívější diskuze)
 • configure settings upravit nastavení
 • console konzole dřívější diskuze
 • context menu místní nabídka (diskuze 2016)
 • channel kanál
 • chat chat (diskuze 2009, diskuze 2016)
 • close zavřít (okno)
 • cluster cluster, klastr Poznámka: V současnosti je spisovná i počeštěná varianta klastr. Ačkoliv v jiných oborech se používá zcela běžně, v IT příliš rozšířená není. Proto použití té či oné varianty záleží na zvážení překladatele.
 • create vytvořit
 • cursor kurzor (diskuze)
 • cut vyjmout

D

 • debug ladit (diskuze)
 • default výchozí (diskuze) předem nastavený standardní (= na obvyklé, běžné úrovni; ustálená míra, podoba něčeho)
 • delete smazat (soubor, záložku; trvale a nenávratně) (diskuze 2016)
 • derivative odvozenina
 • desktop stolní počítač (typ počítače, např. ve vztahu k serveru) pracovní prostředí (GNOME, KDE apod.) pracovní plocha, plocha (plocha s ikonami)
 • deploy/deployment nasadit/nasazení (učinit produkčním)
 • device zařízení
 • directory adresář (diskuze)
 • disable zakázat (zdroje softwaru), vypnout…
 • display displej (přesná terminologie v souvislosti s X serverem) obrazovka (obecný netechnický význam) diskuze
 • display manager správce displeje (diskuze)
 • Do you want to… Přejete si… Chcete… (diskuze 2016)
 • Do you really want to… Opravdu chcete… Opravdu si přejete… (diskuze 2016)
 • download stáhnout
 • drag’n’drop, drag and drop, D’n’D přetáhnout (diskuze)
 • drop zatím v diskuzi
 • dump výpis, vypsat…
 • demuxer demultiplexer

E

 • Edit Upravit (jako běžné slovo i v nabídce; diskuze)
 • element prvek
 • email e-mail
 • empty vyprázdnit vymazat (diskuze)
 • enable povolit, příp. zapnout či odblokovat
 • encoder kodér
 • engine v diskuzi
 • exit code návratový kód

F

 • factory generátor (překlad pro běžného uživatele) tovární třída (programátorský překlad) Poznámka: Dané překlady jsou myšleny v kontextu vět typu Object factory error. Tyto fráze by se ideálně v hláškách pro běžné uživatele neměly vůbec vyskytovat, neboť je to “programátorština”. Vhodné je u vývojáře požádat o pro uživatele intuitivnější hlášku. Diskuze.
 • fallback záloha
 • favorites oblíbené (diskuze)
 • feature vlastnost
 • find (next) najít (další)
 • file a bug report nahlásit chybu podat hlášení o chybě (diskuze 2016)
 • focus zaměření zaměřit (diskuze)
 • folder složka (diskuze)
 • font písmo
 • fork rozvětvení
 • forward vpřed (prohlížeč, opak “zpět”) další (průvodce instalací/wizard) přeposlat (emailový klient, přeposlat zprávu)
 • framework aplikační rámec (nebo nepřekládat)
 • free software svobodný software
 • frontend v diskuzi

G

 • getting started začínáme
 • go přejít (diskuze)

H

 • hardware hardware [pozor na správné skloňování, 2. pád: hardwaru - nikoliv hardware]
 • hardlink / hard link pevný odkaz (diskuze)
 • help nápověda
 • hibernate uspat na disk
 • hide skrýt
 • HOWTO … Jak (na) … Návod
 • hyperlink hypertextový odkaz odkaz

I

 • icon ikona
 • input vstup
 • install nainstalovat
 • interface rozhraní
 • Internet 1. internet (propojené počítačové sítě) = komunikační prostředí globální počítačové sítě (Internetu); na tom založený celosvětový komunikační prostředek, médium: internet opět míří k výšinám; kdybych se narodil později, surfoval bych dnes taky na internetu; vyhledat údaje na internetu; stáhnout z internetu 2. Internet vlastní jméno (Celosvětová informační a komunikační síť)

- Poznámka: Malé písmeno patří do trojice pojmů intranet – extranet – internet. Také ve významu „komunikační médium“ se stále častěji píše malé písmeno: informace najdete na internetu; první seznámení s internetem; nabízíme připojení k internetu. Pokud jde o velké písmeno, mělo by vyznačovat vlastní název jedinečného produktu. Počítačoví odborníci však nejsou zajedno v tom, zda internet opravdu vznikl jako jedinečný produkt. Kromě toho i názvy jedinečných produktů časem přecházejí v názvy obecné a píšou se s malým písmenem (sýr Niva – chlebíčky s nivou apod.).

 • insert vložit
 • italic kurzíva

J

K

 • keyboard shortcut / keyboard short-cut klávesová zkratka

L

 • launcher spouštěč
 • line čára řádek řádka (diskuze)
 • Loading, please wait… (?) Načítá se, prosím čekejte
 • locale národní prostředí (hovoří-li se obecně - o nastavení formátu data nebo měny pro celý systém, aplikaci, uživatelský účet apod.) lokalizace (diskuze 2016, Wikipedia)
 • log protokol zapsat (zapisovat) do protokolu
 • log off odhlásit (se)
 • login photo přihlašovací fotografie
 • lower odsunout do pozadí, do pozadí (okno) (diskuze)
 • live cd spustitelné CD

M

 • mailing list poštovní konference e-mailová konference elektronická konference
 • mark označit
 • maximize (a window) maximalizovat (okno)
 • menu nabídka
 • metadata metadata (diskuze)
 • minimize (a window) minimalizovat (okno)
 • mode režim
 • modified změněno
 • monitor monitor (diskuze) sledovat
 • most easy nejsnazší (podle PČP povoleno i nejsnadnější, ale nejsnazší je dle vyhledávačů násobně používanější a zažitější v [písemných] sděleních)
 • mount připojit
 • move (here) přesunout (sem)
 • mute (multimedia) v diskuzi
 • muxer multiplexer

N

 • name název (souboru, počítače…) jméno (osoby)
 • new… nový…
 • next následující (diskuze)
 • non-free nesvobodný

O

 • open otevřít
 • open source software software s otevřeným zdrojovým kódem otevřený software
 • open stack ??
 • option možnost přepínač (obecně v příkazovém řádku) volba (command line option) (diskuze)
 • overlay překryv

P

 • package balík
 • panel panel
 • parameter (command line; parametr je část definice funkce, pojmenovává proměnné sloužící k přístupu k hodnotě argumentu uvnitř programu; viz Quora) parametr (diskuze 2009, diskuze 2016)
 • parse analyzovat
 • parser syntaktický analyzátor
 • partition oddíl
 • partitioning menu nabídka pro rozdělení
 • paste vložit
 • password heslo
 • pause (multimedia) v diskuzi
 • permission oprávnění
 • pin (n) připínáček (v) připnout (diskuze)
 • plain text prostý text
 • play (multimedia) přehrát (diskuze)
 • plugin / plug-in zásuvný modul
 • pointer ukazatel (diskuze)
 • policy zásada (diskuze)
 • postprocessing v diskuzi
 • preferences (obvykle v plurálu) předvolby (diskuze)
 • previous předchozí (diskuze)
 • probe sonda (git)
 • probe point sondážní bod
 • program program
 • prompt příkazový řádek
 • properties (obvykle v plurálu) vlastnosti (diskuze)
 • proprietary v diskuzi

Q

 • quit ukončit

R

 • raise přenést do popředí, do popředí (diskuze)
 • really opravdu
 • realm (Kerberos) sféra
 • region oblast
 • release (software release) vydání (diskuze)
 • reload obnovit
 • remove odstranit (soubor, aplikaci) odebrat (položku ze seznamu) (diskuze 2009, diskuze 2016)
 • removable media výměnná média
 • report hlášení / nahlásit sestava (diskuze 2016)
 • repository repozitář (diskuze)
 • resource zdroj prostředek (diskuze 2016)
 • restricted formats vyhrazené formáty
 • revoke odvolat (certifikát, klíč…)
 • rip zatím v diskuzi
 • root kořen (file system root, root directory) root (konkrétní název účtu) superuživatel (obecně účet s nejvyššími oprávněními) (diskuze)

S

 • screen obrazovka (diskuze)
 • screensaver šetřič obrazovky
 • server server
 • session sezení
 • settings (obvykle v plurálu) nastavení (diskuze)
 • setup nastavení, nastavit
 • sheet list (např. v tabulkovém kalkulátoru) (diskuze)
 • shell shell
 • side- (bar, pane) postranní (diskuze)
 • sidebar v diskuzi
 • skin motiv vzhledu (diskuze)
 • skip přeskočit
 • smart card / smartcard čipová karta (diskuze)
 • smooth scroll plynulé posouvání
 • snippet úryvek
 • software software (pozor na správné skloňování, 2. pád: softwaru - nikoliv software)
 • software source zdroj softwaru
 • source zdroj, zdrojový kód
 • splash screen spouštěcí obrazovka
 • spreadsheet / spread sheet (dokument) tabulkový sešit sešit (diskuze 2009, diskuze 2016)
 • spreadsheet / spread sheet (aplikace jako LO Calc, Gnumeric, …) tabulkový procesor (diskuze 2009, diskuze 2016)
 • stack zásobník
 • statusbar / status bar v diskuzi
 • stream proud datový proud (diskuze)
 • streaming proudový přenos proudové vysílání (diskuze)
 • streaming video (audio, …) přenášené video (přenášený zvuk, …) vysílané video (vysílaný zvuk, …) (diskuze)
 • stylesheet / style sheet v diskuzi
 • summary shrnutí
 • superuser superuživatel
 • suspend (to RAM) uspat do paměti
 • switch (command line) přepínač (diskuze)
 • system administrator správce systému (diskuze)

T

U

 • unmark zrušit označení
 • unmount odpojit
 • unmute v diskuzi
 • update aktualizovat / aktualizace
 • upgrade povýšení (diskuze)
 • upload odeslat
 • user interface uživatelské rozhraní
 • username / user name uživatelské jméno

V

 • view (View file) zobrazit (diskuze)
 • view (Icon view) v diskuzi
 • viewport v diskuzi
 • volume (audio) hlasitost
 • volume (hardware) svazek

W

 • website / web site webové stránky
 • when getting started zpočátku
 • wizard průvodce
 • workbook sešit (např. v MS Excel; diskuze)
 • workload úloha (diskuze)
 • worksheet list (např. v MS Excel; diskuze)
 • wrapper v diskuzi

X

Y

Z

 • zone (time zone) pásmo (časové pásmo)