Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

TS

Soubory s koncovkou .ts jsou příkladem XML a používají se pro lokalizaci aplikací napsaných ve frameworku Qt. Soubory .ts obsahují řetězce reprezentované jednotlivými XML prvky s dodatečnými informacemi, jako originální text, komentář nebo stav překladu.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0">
<context>
  <message>
    <source>OK</source>
    <extracomment>Label for OK button in OK/Cancel dialog.</extracomment>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>    
    <translation type="obsolete">Storno</translation>
  </message>
</context>
</TS>

Editory

Externí odkazy